fbpx

Zadania i ćwiczenia

Mam dla Ciebie dodatkowe zadania i ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz wiedzę zdobytą w tym module.

 1. Napisz program, który tworzy listę kwadratów liczb od 1 do 10 z użyciem list comprehension.
 2. Napisz program, który tworzy listę liczb parzystych od 1 do 20 z użyciem list comprehension.
 3. Napisz program, który tworzy listę, która zawiera “parzysta” lub “nieparzysta” dla liczb od 1 do 10 z użyciem list comprehension.
 4. Napisz program, który tworzy listę, gdzie liczby z zakresu 1-10 są podwojone jeśli są parzyste, a potrojone jeśli są nieparzyste, z użyciem list comprehension.
 5. Napisz program, który tworzy listę pierwszych liter każdego słowa w podanym zdaniu z użyciem list comprehension.
 6. Napisz program, który tworzy zbiór unikalnych znaków z podanego słowa z użyciem set comprehension.
 7. Napisz program, który tworzy słownik, gdzie kluczami są liczby od 1 do 5, a wartościami ich kwadraty z użyciem dictionary comprehension.
 8. Napisz program, który tworzy słownik z liczbami od 1 do 10 jako kluczami i ich kwadratami jako wartościami, ale tylko dla liczb parzystych, z użyciem dictionary comprehension.
 9. Napisz program, który używa operatora walrus do jednoczesnego przypisania i sprawdzenia długości listy.
 10. Napisz program, który używa operatora walrus do jednoczesnego przypisania i sprawdzenia, czy liczba jest parzysta.
 11. Napisz program, który używa operatora walrus do jednoczesnego przypisania i sprawdzenia, czy wpisana przez użytkownika liczba jest dodatnia.
 12. Napisz generator, który generuje liczby od 1 do 10.
 13. Napisz generator, który generuje pierwszych 10 liczb z ciągu Fibonacciego.
 14. Napisz program, który przypisuje funkcję do zmiennej i wywołuje tę funkcję przez zmienną.
 15. Napisz program, który przyjmuje funkcję jako argument i wywołuje ją wewnątrz innej funkcji.
 16. Napisz prosty dekorator, który wypisuje komunikat przed i po wywołaniu funkcji.
 17. Napisz dekorator, który mierzy czas wykonywania funkcji.
 18. Napisz dekorator, który liczy, ile razy dana funkcja została wywołana.
 19. Napisz dekorator, który do tekstu zwracanego przez funkcję dodaje dokładną godzinę, w której wywołana została funkcja.
 20. Napisz funkcję, która przyjmuje dowolną liczbę argumentów liczbowych i zwraca ich sumę.
 21. Napisz funkcję, która przyjmuje dowolną liczbę argumentów nazwanych i zwraca je jako słownik, w którym klucze posortowane są w kolejności alfabetycznej.
 22. Napisz funkcję, która przyjmuje zarówno *args, jak i **kwargs, i wypisuje je.
 23. Napisz program, który formatuje bieżącą datę i czas z użyciem f-stringów.
 24. Napisz program, który formatuje liczbę zmiennoprzecinkową do dwóch miejsc po przecinku z użyciem f-stringów.
 25. Napisz program, który formatuje liczbę zmiennoprzecinkową jako procent z użyciem f-stringów.
 26. Napisz program, który używa adnotacji do określenia typów argumentów i zwracanej wartości funkcji.
 27. Napisz program, który definiuje zmienne z określonymi typami, a następnie uruchom mypy, aby sprawdzić zgodność typów.
 28. Napisz program, który używa funkcji all i any do sprawdzenia, czy wszystkie lub niektóre elementy listy spełniają określony warunek.
 29. Napisz program, który łączy dwie listy (np. imiona i nazwiska) w jedną listę krotek z użyciem zip.
 30. Napisz funkcję, która zwraca inną funkcję jako wynik. Wywołaj zwróconą funkcję.
 31. Napisz funkcję, która zwraca funkcję do mnożenia podanej liczby przez inną liczbę.
Scroll to Top